top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1° De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen het 'EPC Atelier', de commerciële benaming van de besloten vennootschap Property & Energy Consulting, hierna 'EPCA' genoemd, met maatschappelijke zetel te Streepstraat 147 bus 2, 2950 Kapellen en ondernemingsnummer BE 0787.648.314 en haar klanten. Het aanvaarden van de offerte impliceert de kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De eigen algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2° Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen en van toepassing voor opdrachten binnen een straal van 25km van onze vestigingen tenzij anders vermeld.

3° Alle door ons aangenomen opdrachten worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd. De door ons meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Het overschrijden daarvan geeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De klant erkent te weten dat elke door hem gevraagde wijziging steeds een verlenging van de uitvoeringstermijn kan meebrengen.

4° De opdrachtgever zorgt steeds dat EPCA haar diensten kan verrichten conform de modaliteiten die voorafgaandelijk werden toegelicht. Dit omvat doch niet uitsluitend het toegang verlenen tot de nodige ruimtes, het vastleggen van afspraken met huurders en het aanleveren van dossierstukken zoals plannen, facturen en bewijsstukken. EPCA is gerechtigd alle schade en elke meerkost ten gevolge van een verschuiving in de planning of het uitvoeren van extra metingen in rekening te brengen lastens de opdrachtgever.

5° Tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant blijven de auteurs-rechten die in het kader van de uitvoering van de opdracht tot stand komen behouden door EPCA. De klant verkrijgt, op voorwaarde van stipte betaling van het overeengekomen ereloon, slechts een recht deze auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze werden opgemaakt. Gebruik alsook het vervreemden ervan is verboden zonder diens voorafgaandelijke toestemming.

6° Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Op straffe van vervallen verklaring moet elk protest op de factuur schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien er een voorschot wordt gevraagd voor aanvang werken, ontstaat de verbintenis pas na ontvangst van dit saldo. 7a-B2B: Bij een laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder verwittiging het bedrag der factuur vermeerderd worden met een intrest van 1% per maand en een forfaitaire schade-vergoeding van 15%, met een minimum van 100 euro. 7b-B2C: Bij een laattijdige betaling ondanks een eerste herinnering zal de factuur vermeerderd worden met een intrest van 1% per maand en een schadevergoeding van 20 euro (saldo < 150 euro), 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro of 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro bedraagt. Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de opdrachtgever, hierin inbegrepen de advocaten- en gerechtsdeurwaarderskosten.

7° Bij overmacht dewelke haar invloed heeft op de uit te voeren opdracht, is EPCA van iedere verbintenis ontslagen, minstens voor die periode binnen dewelke de overmachtsituatie zich handhaaft, zonder recht op schade-vergoeding in hoofde van de opdrachtgever. Indien de overmachtssituatie de verdere uitvoering van de opdracht definitief onmogelijk maakt, zal de overeenkomst een einde nemen. De klant vergoedt in dat geval het reeds geleverde werk. Als overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend beschouwd ongevallen, weersomstandigheden en hun gevolgen waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, stakingen, oorlogen, epidemieën en pandemieën, beperkingen opgelegd door de overheid, en meer algemeen elke omstandigheid buiten onze wil die de verdere uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

8° Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. De klant heeft het recht de opdracht door zijn loutere wil te beëindigen, mits hij ons vergoedt voor de reeds geleverde prestaties. Daarenboven is de klant een vergoeding voor winstderving verschuldigd, forfaitair vastgelegd op 25 % van het bedrag van de nog uit te voeren werken, met een minimum van 75 euro. Gedeeltelijke verbreking is slechts mogelijk mits schriftelijke aanvaarding van onze kant en geeft steeds aanleiding tot het in rekening brengen van 45% van de waarde van het geannuleerde werk ten titel van winstderving.

9° EPCA behoudt zich het recht voor om aan de klant vóór de aanvang van of in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling ervan. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

10° Wij respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. In de mate dat wij persoonsgegevens van de klant verzamelen treedt EPCA op als verantwoordelijke voor de verwerking. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeen-komst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, aan derden behoudens indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

11° De aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering worden uitbetaald. EPCA is niet aansprakelijk voor schade aan derden, noch voor schade aan gebouwen of personen. De geleverde diensten worden enkel beschouwd als een inspanningsverbintenis en nooit als een resultaatsverbintenis.

12° In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

13° De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van één der bovenstaande clausules heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

Property & Energy Consulting BV
2950 Kapellen - Streepstraat 147 2
BE 0787.648.314 - RPR Antwerpen
bottom of page